Spolehlivý detoxikační poradce by měl být schopen jednat podle principů detoxikace; Základem je individuální přístup. Pokud vám někdo doporučí jen univerzální postup nebo produkt, cesta vedoucí k uzdravené tímto směrem nepovede. Detoxikační poradce je především vaším průvodce, a tak je součástí jeho práce poskytování odborné konzultace a to i v oblasti výživového poradenství. Pokud nepokládá za podstatné vysvětlit vám nejasnosti, hledejte jiného odborníka.

• Je potřeba si uvědomit, že lékař je v první řadě odborník na stanovení diagnózy. Detoxikační poradce nikdy žádnou diagnózu nestanovuje a pouze klientovi radí, jak může zlepšit svou fyzickou či psychickou kondici.

Vystříhat se potlačení symptomů. Preferované poradenství musí být zaměřeno na dlouhodobé celkové zlepšení stavu klienta. Vysvětlit vztah mezi způsobem života a potížemi klienta a poradit ohledně sebe péče a prevence, nebo klienta nasměrovat k jiným poskytovatelům péče pro rady týkající se sebe péče a prevence;

Před zahájením poradenského procesu vysvětlit volbu poradenství; Brát v úvahu sebe uzdravující sílu každé lidské bytosti jako základní princip; poradenství podporuje, vyvolává nebo aktivuje uzdravení, avšak za určitých výjimečných okolností je paliativní;

Spolehlivý detoxikační poradce by měl mít za sebou kvalitní vzdělání (doporučujeme státem uznané vzdělání v dané oblasti s platným dokladem o vzdělání), měl by to byt odborník, který vám pomůže hledat příčiny vašich potíží a možné cesty, jak je řešit. Měl by to být odborník, který bude registrován v Asociaci detoxikačních poradců. Klíče k uzdravené držíte v ruce pouze sami. Osvojit si dovednosti v používání schváleného zařízení a materiálů pro poradenství;

Dbát na svůj průběžný profesní rozvoj, aby si udržel požadovaný standard znalostí, výcviku a zkušeností. Toho dosáhne účastí na vzdělávacích kurzech, diskuzemi s kolegy a studiem odborné literatury;

Zdržet se poradenských aktivit, v nichž není vyškolen; Zkušený detoxikační poradce vám na rovinu řekne, že k uzdravené vede cesta aktivity. Kromě vhodného přípravku vám doporučí režim nebo upozorní na oblast, které je potřeba se věnovat. Pokud vám někdo navrhne pouze pasivní cestu, hledejte radu jinde. Zdánlivě jednoduché přístupy, kdy vás někdo změří na přístroji a prodá vám zázračné kapky k užívání, ještě nikdy nikoho trvale nevyléčili.

• Být osobně odpovědný za jakékoli poradenské opatření; v případě předání klienta do péče jinému poskytovateli, který není nezávisle schválen, zůstává konečná odpovědnost na předávajícím poradcovi;

Mít respekt ke své profesi a k ostatním kolegům a členům ostatních profesí; Vzdát se jakéhokoli jednání, které je v rozporu s profesní etikou.

• Cílem uzdravení není prosté odeznění příznaků, ale je to pochopení, co bylo špatně a hledání východiska a správného postupu.

Nevíte si rady? Oslovte Asociaci terapeutů a detoxikačních poradců ZDE.

CategoryDetoxikace

© 2016 MUDr. Josef Jonáš - poradna celostní medicíny